DBA

CoolRunner Forretningsbetingelser

COOLRUNNER FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING

Gældende fra: Maj 2020

DET MED SMÅT - SKREVET MED STORT

KÆRE KUNDE

DISSE BETINGELSER GÆLDER, NÅR DU PÅ DBA.DK HAR KØBT EN PAKKETRANSPORT, SOM YDES AF COOL- RUNNER. DET ER COOLRUNNER'S UNDERLEVERANDØR, BRING, SOM UDFØRER TRANSPORTEN FOR COOL- RUNNER.

COOLRUNNERS ERFARNE KUNDESERVICETEAM VARETAGER KUNDESERVICE RELATERET TIL DIN PAKKE- TRANSPORT. KONTAKT DERFOR COOLRUNNER HVIS DU HAR SPØRGSMÅL DER KNYTTER SIG TIL PAKKE- TRANSPORTEN HERUNDER REKLAMATIONER.

I DISSE VILKÅR KAN DU LÆSE, HVILKE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER DU HAR I FORBINDELSE MED DIN PAKKETRANSPORT OG KØBET HERAF.

BEMÆRK SÆRLIGT AFSNITTENE OM ERSTATNING OG FORSIKRING SAMT AFSNITTENE OM KRAV TIL EMBAL- LERING OG TYPEN AF GENSTANDE, DER KAN SENDES.

1. INDLEDNING

 • Disse vilkår finder anvendelse på enhver pakketransport, der leveres af CoolRunner ApS, Stigsborgvej 60, 9400 Nør- resundby, som du (Kunden/du/dig) har købt på dk.
 • Udover disse vilkår finder standardvilkårene ”Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser 2015” (NSAB 2015) anvendelse. Det gælder dog kun på punkter, hvor NSAB 2015 ikke strider mod disse vilkår. Vi anbefaler, at du læser NSAB
 • Det er Coolrunner, der udfører transporten af dine Pakker via vores underleverandør Bring. Det er CoolRunner som udfører kundeservice herunder behandling og afgørelse af reklamationsbehandling i henhold til disse vilkår.

2. ERSTATNING - BESKADIGELSE ELLER BORTKOMST AF PAKKEN

 • Frister for reklamation. Reklamation som følge af beskadigelse, forsinkelse eller bortkomst af pakken skal ske skriftligt til CoolRunner ved brug af reklamationsmodulet på coolrunner.dk eller ved fremsendelse af udførlig e-mail til dba@coolrunner.dk. Reklamationer over beskadigelse skal indgives straks ved modtagelsen af pakken, hvis beskadigelsen er eller ville være konstaterbar enten ved besigtigelse af genstandene eller emballagen og senest 4 dage efter levering af pakken. Vi anbefaler derfor, at pakken åbnes straks ved modtagelsen for konstatering af eventuelle skader på indholdet. Reklamationer over forsinkelse eller bortkomst af pakken skal være indgivet skriftligt senest 10 dage efter det senest forventede leveringstidspunkt i henhold til de oplysninger, der fremgik ved købet af befordringen. Samtlige krav fortabes, såfremt reklamationen ikke er indgivet og lever op til dokumentationskravene i punkt 2.2 indenfor fristerne i dette afsnit.

 • Dokumentationskrav. Reklamationer over beskadigelse af pakker skal indeholde følgende: pakke/forsendelsesnum- mer, beskrivelse af pakkens indhold, beskrivelse af skaden, fotos af pakkens indre og ydre emballage og det beskadi- gede indhold, dokumentation for kostpris samt markedspris. CoolRunner kan anmode om, at det beskadigede indhold sendes til CoolRunner for besigtigelse som betingelse for accept af

 • Bortkomst. Såfremt din pakke ikke er nået frem til modtagerstedet indenfor 30 dage efter det senest forventede leve- ringstidspunkt i henhold til de oplysninger, der fremgik ved købet af befordringen, anses pakken for bortkommet. Kan Coolrunner inden udløbet af den angivne periode med rette oplyse, at pakken findes i god behold og kan udleveres indenfor rimelig tid herefter, anses pakken ikke for bortkommet. Er betingelserne for bortkomst efter dette punkt ikke opfyldt, er der alene tale om forsinkelse som ikke

 • Beløbsgrænser. For at give dig som Kunde de bedst mulige erstatningsvilkår ved forsvundne og beskadigede pakker har Coolrunner forhandlet erstatningsvilkårene med transportørerne. Der kan gælde forskellige beløbsgrænser alt efter hvilken transportør, der fragter pakken. Ved oprettelse af din fragtordre på dk er der oplysninger om den gældende beløbsmæssige erstatningsgrænse for det valgte pakkeprodukt, og det er denne, der er gældende. For pakker, hvor Bring er udførende transportør for CoolRunner, kan erstatningen udgøre op til kr. 1.500.

 • Sådan beregnes erstatningen. Erstatningen ved beskadigelse eller bortkomst af en pakke beregnes ud fra det laveste af den aktuelle omsætningsværdi (markedsværdien) og den dokumenterede kostpris. Medmindre genstanden er total- skadet ydes der alene erstatning for den forholdsmæssige værdiforringelse. Ejendomsretten til genstanden overgår til CoolRunner ved erstatningsudbetaling af hele genstandens værdi.

 • Tab som ikke erstattes. Følgende tab erstattes ikke:

  • Tab som følge af
  • Tab som følge af forhold på afsenders eller tredjemands side herunder men ikke begrænset til:
   1. utilstrækkelig/mangelfuld emballering,
   2. fejlagtig/utilstrækkelig adressering, labeling (f.eks. hvis flere pakker fastgøres til hinanden og sendes med kun én label), mærkning af pakken eller oplysning om dens indhold,
   3. håndtering af pakken forud for afhentning,
   4. godsets egen beskaffenhed f.eks. at dette er skrøbeligt, potentielt lækkende, selvantændeligt, fordær- veligt, kulde-/varme-/fugtfølsomt, eller i øvrigt er let-skadeligt,
   5. fejl og forsømmelser af enhver art, som kan være helt eller delvist medvirkende til tabets opståen.
  • Ikke-økonomiske tab herunder affektionsværdi.
  • Skade på pakkens emballage samt kosmetiske skader der ikke påvirker genstandens brugsværdi.
  • Tab relateret til forsendelse af penge, dokumenter (herunder pas, visum, billetter og gavekort), og andre værdipapirer.
  • Tab som følge af force majeure og lignende forhold, forstået som forhold CoolRunner eller dennes underleverandø- rer ikke med rimelighed var herrer over eller med rimelige midler kunne undgå er undtaget ethvert ansvar. COVID- 19, arbejdskonflikt, og manglende underleverancer skal blandt andet anses for ansvarsfrihedsgrunde. Sne, is og andre forhold herunder på afleveringsstedet, der gør det vanskeligt eller risikabelt at udføre befordringen eller den endelige aflevering medfører ligeledes ansvarsfrihed. CoolRunners vurdering af, om der ligger forhold som beskre- vet i dette punkt, skal lægges til grund ved eventuel tvist
  • Indirekte tab og følgeskader herunder omkostninger som følge af, at godset ikke er nået frem til modtager (f.eks. omkostninger til låsesmed og udskiftning af låse mv ved nøgler, der er bortkommet under transport), tabt avance, driftstab, mistede markedsandele eller andre tab af en hvilken som helst art udover de specifikt nævnte berettigede tab.
 • Bevis for aflevering. Ved pakker som afleveres uden personlig kontakt med modtageren, udgør transportørens udleve- ringsscan, foto af pakken på afleveringsstedet eller erklæring om aflevering bevis for behørig

3. UDLEVERING AF PAKKEN

 • Såfremt der er valgt befordring med levering til modtagerens adresse, er udgangspunktet, at pakker udleveres person- ligt til modtageren eller til en anden person på den angivne adresse, en repræsentant for modtageren eller en ansat hos denne. Er det ikke muligt at foretage udlevering personligt på tidspunktet for udbringning, er transportøren beretti- get til at henstille pakken på modtagerens adresse herunder i opgang, ved hoveddøren, i carport/skur eller lignende som hører til modtagerens adresse. Returnering, som følge af at modtager er flyttet eller som følge af andre forhold, der ikke gør det muligt at aflevere pakken, skal betales af afsenderen herunder eventuelle ekstraomkostninger iht. transportørens
 • Såfremt der er valgt en pakkebefordring med levering til pakkeshop, pakkeboks eller lignende sker udlevering på det valgte sted mod behørig legitimation eller fremsendt kode. Kunden accepterer uden kompensation, såfremt pakken skal afhentes et andet sted end det valgte indenfor en rimelig afstand. Pakken skal afhentes indenfor den oplyste frist, og i modsat fald returneres pakken til afsenderen. Returnering skal betales af afsenderen herunder eventuelle ekstra- omkostninger iht. transportørens
 • Uanbringeligt gods, som det ikke har været muligt med rimelighed at aflevere til den angivne modtager eller returnere til afsender, bortskaffes efter 90 dage. Der ydes ikke erstatning eller kompensation af nogen art som følge

4. DIMENSIONER OG VÆGT PÅ PAKKEN

 • Dimensioner- og vægtgrænser for pakkerne fremgår ved købet af Hvis ikke andet er oplyst ved købet er grænsen for pakkens mål 60x40x40 cm. Det er dit ansvar som kunde at overholde disse, og det anses ikke for at være accept af en overskridelse, at pakken modtages til befordring ved indlevering. Såfremt pakken overstiger dimensions- eller vægtgrænsen kan CoolRunner og transportører nægte at befordre den, på et hvilket som helst tidspunkt under pakkens distribution. Afsender vil i så fald få besked indenfor rimelig tid, og vil skulle afhente pakken på det sted, Cool- Runner angiver, hvilket kan være et andet sted, end der hvor pakken er indleveret. CoolRunner kan også vælge at gennemføre levering til modtageren eller returnere pakken til afsenderen og opkræve et omkostningsbestemt gebyr herfor.

 • Det valgte befordringskøb skal svare til pakkens dimensioner og vægt. Er der henset til pakkens dimensioner og vægt ikke købt tilstrækkeligt befordring, har CoolRunner ret til at opkræve det manglende beløb samt opkræve et omkost- ningsbestemt

5. EMBALLERING AF PAKKEN

 • Tilstrækkelig emballering af din pakke er dit ansvar. CoolRunner eller transportørerne har ikke pligt til at kontrollere, om emballeringen er tilstrækkelig. Pakken skal kunne holde til tryk, stød, rystelser og til et fald på minimum 1 meter mod et hårdt underlag, uden at genstanden derved beskadiges. Derfor skal du være grundig med at emballere din pakke og særligt, hvis det, du sender, er skrøbeligt. Skrøbelige genstande og tekniske/elektroniske genstande skal være pakket i en solid kasse, der kan holde til stød, og den indre emballage skal være stødabsorberende og tætsid- dende, således at genstanden er fikseret i skum, flamingo eller lignende, som er udskåret præcist til genstandens  form, alternativt at hulrum i pakken er tæt udfyldt med kugler eller chips af Genstandene i din pakke, må ikke kunne forskubbe sig og gnide eller støde mod emballagen eller mod andre genstande i pakken. Emballeringen skal desuden opfylde krav i lovgivningen samt være forsvarlig, så pakken kan håndteres uden at forvolde skade på andre pakker eller personer, der håndterer pakken.
 • Hvis din pakke indeholder genstande med flydende indhold, skal genstanden være pakket i en solid kasse med ind- vendigt stødabsorberende og tætsiddende materiale samt i en inderemballage som kan forhindre udsivning ved brud på beholderen.
 • Din pakke skal være emballeret, så den kan holde til sortering i et sorteringsanlæg, hvor der ikke kan tages hensyn til pilemarkeringer eller andre glas- og forsigtighedsmarkeringer på pakken. Der kan generelt ikke tages hensyn til så- danne markeringer, hvorfor beskadigelse som følge af manglende overholdelse af markeringer ikke berettiger til erstat- ning ved
 • Du skal som afsender erstatte ethvert direkte eller indirekte tab som påføres CoolRunner og dennes samarbejdspart- nere herunder transportører som følge af mangelfuld

6. REGLER OM PAKKENS INDHOLD

Af sikkerhedshensyn, på grund af lovgivning og af andre grunde gælder følgende begrænsninger og regler for, hvad du må sende i pakken:

 • Pakkens samlede indhold må ikke have en værdi, der overstiger DKK 8.000 og værdien af værdigenstande (herun- der men ikke begrænset til smykker, ure, ædelmetaller, perler, ædelstene, gavekort, billetter, kunstværker, mobilte- lefoner, tablets, antikviteter, samlerobjekter mv.) i én pakke må ikke overstige DKK 4.000.
 • Pakken må ikke indeholde følgende genstande og lignende:
  • Kontanter og kreditkort
  • Ulovlige genstande såsom visse rusmidler og kopivarer, eksport/importbegrænsede eller på anden vis sanktionerede varer,
  • Medicin samt afgiftspligtige varer herunder tobaksvarer, snus og alkohol
  • Letfordærvelige varer såsom fødevarer og planter
  • Dyr levende som døde
  • Temperaturfølsomme genstande
  • ”Farligt gods” som defineret i transportlovgivning samt andet farligt indhold herunder beholdere under tryk, kemikalier, lithium celler/batterier, ammunition, eksplosive stoffer, fyrværkeri og andre stoffer eller materia- ler, der kan udgøre en fare for mennesker, dyr og omgivelser,
  • Våben, våbendele, våbenefterligninger, softguns og knive der kræver tilladelse
  • Genstande der på nogen måde kan udsætte sorterings- og befordringsmedarbejdere eller andre der hånd- terer pakken for
 • Du skal som afsender erstatte ethvert direkte eller indirekte tab, som påføres CoolRunner og dennes samarbejdspart- nere herunder transportører som følge af overtrædelser af begrænsninger og krav til pakkens indhold i disse vilkår og gældende
 • En pakke kan til enhver tid på foranledning af CoolRunner eller relevante myndigheder blive åbnet og undersøgt for kontrol og sikring af overholdelse af disse vilkår og gældende

7. TILBAGEHOLDSRET OG RENTER

 • CoolRunner har tilbageholdsret og panteret i det gods, der er i CoolRunners varetægt for alle beløb, som afsenderen måtte være CooIRunner

8. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

 • For at du kan bruge CoolRunners tjenester på hjemmesider og i apps, og for at du kan sende eller modtage pakker, kan der være behov for udveksling af visse personoplysninger imellem dig og CoolRunner. Oplysningerne videregives til CoolRunners underleverandører i nogle situationer, blandt andet for at befordring af pakker gøres muligt. Vi opfor- drer dig til at læse mere om dette og dine rettigheder i den forbindelse i CoolRunners Privatlivspolitik, som findes på coolrunner.dk (https://coolrunner.dk/privatlivspolitik/).

9. LOVVALG OG VÆRNETING

 • Dansk ret skal finde anvendelse på alle forhold mellem
 • Enhver tvist mellem parterne som ikke løses i mindelighed, skal afgøres ved Retten i Aalborg i første