DBA

Send & Hent Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for brug af SEND&HENT-boks-systemet - version 3.0.

Opdateret 07. januar 2018

 1. GYLDIGHED OG ÆNDRINGER
 • Disse forretningsbetingelser gælder for køb af Pakkebefordringer via en SEND&HENT-boks ("Forretningsbetingelser") samt alle aktiviteter udført af enten Salling Group eller en af Salling Group udpeget underleverandør i forbindelse med Pakkebefordring, jf. punkt
 • Salling Group kan til enhver tid ændre disse Den til enhver tid gældende version af Forretningsbetingelserne kan altid findes på www.sendoghent.dk. Ved indgåelse af Transportordre accepteres altid de seneste gældende forretningsbetingelser.
 • Den aktuelle pris for Pakkebefordring via SEND&HENT-boksen vil fremgå på hjemmesidensendoghent.dk, eller der hvor du ellers kan sende Pakker via SEND&HENT-boks-systemet.
 1. DEFINITIONER
 • Ved Salling Group forstås Salling Group A/S, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand, telefonnummer 73 43 65 01, email kundeservice@sendoghent.dk.
 • Ved SEND&HENT-boks forstås en selvbetjent automat for indlevering og afhentning af Pakker, som er opstillet i en butik eller På hjemmesiden www.sendoghent.dk kan der via en søgefunktion findes geografisk placering for alle opstillede SEND&HENT-bokse.
 • Ved SEND&HENT-boks-systemet forstås det netværk af SEND&HENT-bokse, der benyttes af Salling Group til befordring af
 • Ved Kunde forstås den fysiske eller juridiske person, der har afgivet en Transportordre, eller på hvis vegne en Transportordre er
 • Ved Transportordre forstås en bestilling af Kunden eller på Kundens vegne vedrørende Pakkebefordring.
 • Ved Modtager forstås den fysiske eller juridiske person, der af Kunden er angivet som modtager af en Pakke i en SEND&HENT-boks.
 • Ved Hverdage forstås mandag til fredag, eksklusive officielle helligdage i Danmark samt den 24. december.
 • Ved Pakkebefordring forstås befordringer af Pakker indleveret i en SEND&HENT-boks til en anden SEND&HENT-boks.
 • Ved Pakker forstås pakker, der opfylder kravene i disse Forretningsbetingelser, jf. punkt 5.
 1. SERVICENIVEAU
 • Salling Group vil bestræbe sig på at gennemføre en Pakkebefordring inden for 3 Hverdage efter indlevering til en SEND&HENT-boks. Hvis der er tale om Pakkebefordring fra eller til en SEND&HENT- boks på en ikke-brofast ø, må der påregnes en ekstra
 • Salling Group har fastsat som serviceniveau, at 90% af alle Pakkebefordringer pr. år skal være gennemført i overensstemmelse med servicekravet i punkt 1.
 1. ANVENDELSE AF SEND&HENT-BOKS
 • Transportordre

  • Det er en betingelse for at sende en Pakke via SEND&HENT-boks-systemet, at Kunden afgiver en elektronisk Dette kan ske via hjemmesiden www.sendoghent.dk eller på anden vis, som stilles til rådighed af Salling Group, herunder eventuelt via en hjemmeside eller tjeneste udbudt af tredjemand efter aftale med Salling Group.

  • Transportordren er først registreret, når Salling Group har afsendt en sendkode til Kunden, eller via visse tjenester, en printbar

   4.2 Indlevering af Pakker i en SEND&HENT-boks til befordring til en anden SEND&HENT-boks

 • Indlevering af Pakker til befordring kan kun ske i en SEND&HENT-boks.

 • Salling Group reserverer en SEND&HENT-boks til Kunden i 24 timer fra tidspunktet, hvor Transportordren er registreret, punkt 4.1.2. Pakken skal derfor være indleveret i SEND&HENT-boksen senest 24 timer efter det tidspunkt, hvor Transportordren er registreret, jf. punkt 4.1.2. Overskrides fristen for indlevering, annulleres Transportordre og Kunden mister sin ret til at bruge Transportordren. Betaling for en således annulleret Transportordre refunderes ikke.

 • Sendes Pakken fra en tjeneste, hvor der ikke skal anvendes label, fx sendoghent.dk, skal hver Pakke med store og tydelige blokbogstaver være påført de informationer, som oplyses af Salling Group i forbindelse med godkendelse af Transportordren, herunder Kundens navn og sendkode. Det er alene Kundens ansvar, at de pågældende informationer er letlæselige.

 • Sendes Pakken fra en tjeneste, hvor der kan anvendes labels, skal Kunden sikre at den modtagne label er printet tydeligt og i sin fulde størrelse, at den printede label er påsat korrekt på emballagens forside, dvs. i sin fulde størrelse og uden at være bøjet, og at stregkoden er synlig i sin fulde længde og læsbar. Det er alene Kundens ansvar, at de pågældende informationer er letlæselige. Annoncørerne får adgang til at indlevere én pakke per Label i et SEND&HENT-boks

  4.3 Omdeling

 • Der sker omdeling af Pakker til SEND&HENT-boks alle Hverdage. Når en Pakke er blevet omdelt til den relevante SEND&HENT-boks, afsendes der automatisk meddelelse til Modtageren via SMS eller e-mail med en afhentningskode til udlevering af SMS sendes ikke i tidsrummet kl. 22.00 - 07.00.

 • Hvis der ikke er en ledig SEND&HENT-boks til brug for aflevering, kan Salling Group vælge at omdele Pakken til en ledig pakkeboks på en anden adresse eller indlevere Pakken til kundeservice eller lignende i den pågældende butik, hvor den til levering valgte SEND&HENT-boks er Modtager vil i så fald modtage information om afhentningssted.

  4.4 Afhentning

 • Ved afhentning af Pakken i SEND&HENT-boksen anvendes afhentningskoden som legitimation. Pakken udleveres således til den person, som ved afhentningen er i besiddelse af afhentningskoden. Det er Modtagerens ansvar at opbevare afhentningskoden forsvarligt, så den ikke kommer uvedkommende i hænde.

 • Afhentning af Pakker i SEND&HENT-boksen kan ske i åbningstiden for den pågældende butik, hvor SEND&HENT-boksen er

 • Såfremt Pakken skal afhentes i kundeservice eller lignende i den pågældende butik, hvor den til levering valgte SEND&HENT-boks er placeret, punkt 4.3.2 ovenfor, skal der ved afhentning fremvises fornøden legitimation. Modtagers videresendelse af SMS- eller email-advisering med afhentningskoden sidestilles med, at der er givet fuldmagt til, at vedkommende på Modtagers vegne kan afhente Pakken.

 • Pakken henligger i SEND&HENT-boksen i 14 Sidste afhentningsdato oplyses i den meddelelse, der sendes til Modtageren ved Pakkens ankomst til SEND&HENT-boksen. Der kan ikke ændres på henliggeperioden. Hvis en Pakke ikke er afhentet i SEND&HENT-boksen inden henliggefristens udløb, vil Salling Group kontakte Kunden med henblik på at afklare, om Pakken skal returneres eller destrueres. Returnering eller destruktion af Pakken vil ske for Kundens regning.

  4.5 Fortrydelsesret

 • Den lovbestemte fortrydelsesfrist finder ikke anvendelse på aftaler om transport af varer. Der er derfor ikke fortrydelsesret på køb af en

 1. KRAV TIL PAKKEN
 • SEND&HENT-boksen er alene beregnet til Pakker, som opfylder følgende krav:

 • Pakken må maksimalt veje 20 kg, inklusive

 • Pakken skal som minimum være 23 x 13 x 1

 • Pakken må ikke overstige målene 40 x 40 x 60

 • Hvis en Pakke har form som en rulle eller en stang, må længden ikke overstige 60 cm, og diameteren må ikke overstige 40

  • Pakken må alene udgøre en samlet enhed, og det er således ikke tilladt eksempelvis at tape to kasser sammen eller

   5.3 Pakkens indhold

 • Salling Group påtager sig ikke befordring af Pakker, hvis Pakkens udformning eller indhold, eller hvis transport eller opbevaring af den, vil medføre en overtrædelse af lovgivningen, eller kræver særlige foranstaltninger (som f.eks. køle- eller frostvarer), sikkerhedsforhold eller

 • En Pakke må ikke have følgende indhold:

  • Farligt indhold. Ved farligt indhold forstås alle stoffer eller materialer, der gennem deres fysiske eller kemiske egenskaber kan frembyde en fare for mennesker, dyr, omgivelser (eksempelvis produktionsmaskiner og andre forsendelser) eller transportmidler, herunder alt hvad der til enhver tid betegnes som farligt gods i "UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Model Regulations" (FN's modelbestemmelser) og den "Europæiske Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej" (ADR- konventionen).
  • Levende eller døde dyr.
  • Cigaretter og
  • Våben og våbendele samt aktiv/inaktiv ammunition eller eksplosive
  • Efterligninger af våben, våbendele, ammunition og eksplosive
  • Letfordærvelige
  • Varer, der har været påfyldt brandfarlige eller sundhedsskadelige væsker eller som fortsat indeholder sådanne væsker (f.eks. gearkasser, benzintanke lign.).
  • Værdifuldt indhold såsom ædelmetaller, ædelstene, mønter, sedler eller værdipapirer.
  • Indholdets værdi må ikke overstige 100.000
  • Varer, som det strider mod lovgivningen at
  • Glasemballerede varer og varer med flydende indhold, med mindre varerne sendes i ydre emballage, der er velegnet til Her skal også benyttes en indre emballage, der beskytter varerne mod ydre påvirkninger samt absorberer og forhindrer evt. udsivning fra varerne.
 • Hvis Salling Group har en rimelig mistanke om, at Pakkens indhold ikke er i overensstemmelse med punkt 5.3.1 eller 5.3.2, kan Salling Group efter forholdene aflæsse, uskadeliggøre, tilintetgøre eller bortskaffe en sådan Pakke uden pligt til at betale Aflæsning, uskadeliggørelse, tilintetgørelse eller bortskaffelse sker for Kundens regning og risiko. Dette vil dog som udgangspunkt først ske efter henvendelse til Kunden, og hvis Kunden ikke selv afhenter sin Pakke efter en nærmere fastsat frist.

 • Salling Group er ikke forpligtet til at undersøge, om Pakken indeholder genstande mv. oplistet i punkt 3.2.

  5.3.5. Salling Group gør særskilt opmærksom på, at samtlige Pakkebefordringer, herunder befordring af genstande af særlig værdi, såsom penge, checks, ihændehaverpapirer, værdifulde dokumenter, herunder pas, tilbud til licitation, noterede papirer, aktier og andre værdipapirer, ædelmetaller, herunder guld og sølv, smykker, værdifulde sten, elektrisk udstyr og Hi-fi-udstyr, kunst, glas, porcelæn, antikviteter, memory cards, usb-nøgler eller enhver anden form for ting til elektronisk opbevaring af data eller billeder, disketter, bånd og film er underlagt et begrænset ansvar, jf. punkt 11 nedenfor.

 • Det er Kundens ansvar at sikre, at en Pakke er emballeret på en forsvarlig måde, således at indholdet er tilstrækkeligt beskyttet ved sædvanlig pakkehåndtering, herunder maskinsortering, og som endvidere forhindrer, at Pakken volder skade på andre forsendelser, Salling Group' ansatte eller tredjemand. Emballagen skal være

 • Porcelæn, glas og tilsvarende skrøbelige genstande skal emballeres i en kraftig kasse, der er fyldt op med et velegnet materiale til at beskytte indholdet, for eksempel kugler eller "chips" af Det skal sikres, at der under transporten ikke kan ske gnidninger eller stød både mellem genstandene i forsendelsen og mellem genstandene og siderne på emballagen.

 • Væsker og stoffer, der har let ved at kondensere eller absorberes, skal være anbragt i beholdere, der er fuldstændigt sikrede mod udsivning. Den enkelte beholder skal være anbragt i en særlig solid kasse indeholdende et beskyttende materiale, som er velegnet til at absorbere væsken i tilfælde af brud på beholderen.

 • Teknisk udstyr, herunder mobiltelefoner, tablets, computer-og laserudstyr og lignende skal sendes i en kraftig kasse og skal inde i kassen være emballeret med tætsiddende formstøbt stødabsorberende materiale, f.eks. flamingo. Emballagen skal være tilpasset det pågældende tekniske udstyr, således at det tekniske udstyr er tilstrækkeligt sikret mod stødpåvirkninger og ikke under transporten kan bevæge sig i forhold til emballagen eller andre genstande i samme

 • Salling Group er ikke forpligtet til at kontrollere emballagen. Hvis Salling Group ved indleveringen eller under omdelingen af en Pakke opdager, at Pakken ikke er emballeret forsvarligt, er Salling Group berettiget til at afbryde Pakkebefordringen. Salling Group kan efter forholdene aflæsse, uskadeliggøre, tilintetgøre eller bortskaffe en sådan Pakke uden pligt til at betale erstatning. Aflæsning, uskadeliggørelse, tilintetgørelse eller bortskaffelse sker for Kundens regning og Dette vil dog som udgangspunkt først ske efter henvendelse til Kunden, og hvis Kunden ikke selv afhenter sin Pakke efter en nærmere fastsat frist.

 1. SMS/E-MAIL-ADVISERING
 • Ved afgivelse af Transportordren adviseres Modtageren pr. SMS eller E-mail om, at der er en Pakke på vej samt igen når Pakken er leveret til en SEND&HENT-boks. SMS sendes ikke i tidsrummet kl. 22.00 - 07.00.
 • Salling Group er uden ansvar for SMS-beskeden henholdsvis e-mailens forsinkelse eller manglende modtagelse af SMS-beskeden eller e-mailen uanset årsagen hertil. Der kan ikke gøres krav gældende mod Salling Group af nogen art for SMS/e-mail-
 1. KUNDENS ERSTATNINGSANSVAR
 • Kunden er forpligtet til at erstatte ethvert direkte eller indirekte tab, som påføres Salling Group, dennes underleverandører, andre kunder, Modtagere eller tredjemænd som følge af, at en Pakkes indhold eller emballering ikke overholder kravene til indhold og/eller emballage i disse Forretningsbetingelser, jf. punkt 3. Herudover er Kunden erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler.
 1. RÅDERET
 • Indtil Pakken er omdelt til en SEND&HENT-boks, har Kunden ret til at kræve Pakken tilbageleveret eller omdelt til en anden SEND&HENT-boks. Salling Group refunderer ikke prisen for befordringen af en Pakke, der er Hvis Kunden ønsker at få Pakken tilbageleveret eller omdelt til anden SEND&HENT-boks, forbeholder Salling Group sig ret til at opkræve et gebyr herfor svarende til prisen for den pågældende forsendelse som nærmere angivet på www.sendoghent.dk.
 1. ERSTATNING
 • Erstatning ved bortkomst og beskadigelse

  • Salling Group er alene erstatningspligtig for bortkomst, herunder helt eller delvist tab af Pakkens indhold, eller beskadigelse af Pakker, hvis bortkomsten eller beskadigelsen skyldes forsæt eller grov uagtsomhed, der kan tilregnes Salling Group eller dennes underleverandør.

  • Udlevering af en Pakke via SEND&HENT-boks til en anden person end den behørigt legitimerede Modtager, sidestilles med bortkomst, såfremt Pakken ikke efterfølgende er kommet rette Modtager i hænde.

  • Salling Group yder ikke erstatning, hvis Kunden ikke har overholdt kravene i nærværende Forretningsbetingelser til emballering eller til hvilket indhold, der må være i Pakken. Salling Group' erstatningspligt bortfalder desuden, hvis Kunden eller Modtager har begået fejl eller forsømmelse af betydning for bortkomsten eller beskadigelsen, herunder hvis afhentningskoden er kommet tredjemand i hænde.

  • Der ydes alene erstatning for den bortkomne tings dokumenterede værdi på bortkomsttidspunktet eller den dokumenterede værdiforringelse, der er sket ved beskadigelsen af Der ydes ikke erstatning for hverken Kundens, Modtagers eller tredjemands tab af avance, for afsavn, driftstab, kurstab, tab af ordre eller for andre indirekte tab eller følger af skaden eller bortkomsten.

  • Erstatning for bortkomst eller beskadigelse, herunder helt eller delvist tab af indhold kan i alle tilfælde maksimalt udgøre DKK 4.000 inklusive moms.

  • Hvis hele Pakken er bortkommet, ydes foruden erstatning, godtgørelse for Pakkens forsendelsespris eksklusive tillæg for eventuelle serviceydelser. Det samme gælder, når en Pakke er blevet beskadiget, eller dens indhold helt eller delvis er gået tabt, og dette har givet anledning til, at den må

  • Salling Group yder kun erstatning og godtgørelse, hvis det kan bevises, at Pakken er indleveret i en SEND&HENT-boks.

  • Udbetaling af erstatning for bortkomst, herunder helt eller delvist tab af indhold, kan betinges af, at Modtager underskriver en erklæring på tro og love om, at Modtager ikke har modtaget Pakken eller det pågældende indhold.

  • Erstatning kan med frigørende virkning udbetales til Kunden. Hvis Pakken er udleveret til Modtager, udbetales erstatningen dog med frigørende virkning til

   9.2 Erstatning ved forsinkelse

 • Salling Group er erstatningspligtig for ikke ubetydelig forsinkelse af Pakker, hvis forsinkelsen skyldes forsæt eller grov uagtsomhed, der kan tilregnes Salling

 • Salling Group yder ikke erstatning for forsinkelse, hvis Kunden eller Modtager har begået fejl eller forsømmelse af betydning for

 • Pakker, der omdeles i SEND&HENT-boks anses alene for at være forsinkede, hvis det faktiske omdelingstidspunkt i SEND&HENT-boks ligger senere end det tidspunkt, som under de foreliggende omstændigheder med rimelighed kunne

 • Der ydes alene erstatning for enten Kundens eller Modtagers dokumenterede, direkte økonomiske tab. Erstatningen kan dog maksimalt udgøre det laveste af (i) et beløb svarende til betalingen for den relevante Transportordre eller (ii) det maksimal erstatningsansvar ved bortkomst, jf. punkt 1.5.

  9.3 Erstatning ved flytning og nedlægning af SEND&HENT-boksen m.v.

Salling Group yder ikke erstatning, hvis den enkelte SEND&HENT-boks flyttes eller nedlægges, eller hvis anvendelsen af SEND&HENT-boksen forhindres som følge af forhold, som Salling Group ikke er herre over, herunder for eksempel hærværk, tyveri eller indbrud.

 1. REKLAMATIONSFRISTER OG FORÆLDELSE
 • Reklamationsfrister

  • Reklamation til Salling Group i anledning af synlig beskadigelse af en Pakke skal ske inden for rimelig tid efter afhentning af Pakken. Ved ikke synlig beskadigelse, herunder helt eller delvist tab af indholdet i Pakken skal reklamation ske til Salling Group inden 5 dage efter afhentning. Reklamationen skal være skriftlig og vedlagt behørig dokumentation i form af billeder eller

  • Krav i anledning af forsinkelse af en Pakke skal fremsættes skriftligt af Kunden eller Modtager senest 14 dage efter, at Pakken er blevet omdelt til Modtagers SEND&HENT-boks.

  • Senest 10 Hverdage efter at Salling Group overtog Pakken til befordring, skal der reklameres til Salling Group, hvis Pakken inden da ikke er blevet omdelt til Modtagers SEND&HENT-boks. Reklamation skal ske

  • Pakken kan med henblik på udbetaling af erstatning betragtes som bortkommet, hvis den ikke er omdelt til Modtagers SEND&HENT-boks inden 60 dage efter, at Salling Group overtog Pakken til Pakkebefordring.

  • Øvrige krav skal fremsættes skriftligt og uden ugrundet ophold og senest 10 dage efter Pakkens indlevering til Pakkebefordring.

  • Kunden og/eller Modtager fortaber sit krav mod Salling Group, såfremt der ikke er foretaget behørig reklamation inden for de ovenfor angivne

  • Reklamationer skal sendes til Salling Group via e- mail på følgende e-mailadresse kundeservice@sendoghent.dk. Nærmere information om reklamationer findes på sendoghent.dk.

   10.2 Forældelse

 • Krav mod Salling Group forældes i alle tilfælde et (1) år efter Pakkens indlevering til Pakkebefordring, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning. Forældelsen afbrydes ved anlæggelse af

 1. KLAGER
 • Hvis Kunden eller Modtager ønsker at klage over Salling Group' befordring af en Pakke, skal klagen indgives til Salling Group via e-mail på følgende e-mailadresse kundeservice@sendoghent.dk. Klagen skal senest indgives inden 6 måneder efter Pakkens indlevering til

 • Salling Group behandler klagen inden 1 måned fra klagens modtagelse, medmindre der foreligger særlige forhold.

 • Hvis det ikke er muligt at finde en løsning med Salling Group, kan Kunden eller Modtageren klage til Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen, som behandler klager fra forbrugere over postvirksomheders ydelser omfattet af postloven. Der kan eksempelvis klages over utilfredsstillende levering eller for lav eller manglende erstatning i forbindelse med beskadiget eller forsvunden En klage kan først behandles, når Kunden eller Modtageren har rettet henvendelse til den Salling Group. Kontaktoplysninger: Trafik-, Bolig og Byggestyrelsen, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S. Mail: info@tbst.dk, www.trafikstyrelsen.dk

 • Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant, hvis Kunden eller Modtageren har bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal Kunden eller Modtageren oplyse Salling Group's email-adresse.

 • For så vidt angår erstatningskrav henvises til de særlige reklamations- og forældelsesfrister, som er fastsat i punkt

 1. POSTHEMMELIGHEDEN OG POSTÅBNING
 • Salling Group behandler enhver information om Kundens og Modtagers brug af postale ydelser Pakker, der er indleveret til befordring, kan i de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at finde Modtager eller Kunden eller i de tilfælde, hvor det måtte være nødvendigt for at fastslå omfanget af en eventuel beskadigelse af forsendelsen, åbnes af Salling Group efter til Postlovens bestemmelser herom.
 1. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
 • Salling Group er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger om Kunder og Modtagere. Vores privatlivspolitik for brug af SEND&HENT-boks-systemet fremgår
 • Du kan også læse vores privatlivspolitik for din brug af selve hjemmesiden sendoghent.dk her: https://sallinggroup.com/privatlivspolitik
 1. UNDERLEVERANDØRER
 • Salling Group er berettiget til at lade Pakkebefordringen mv. udføre af tredjemand på vegne af Salling Group. Salling Group hæfter i så fald for denne tredjemand på tilsvarende vis, som hvis Salling Group selv havde foretaget handlingen.
 1. LOVVALG OG VÆRNETING
 • Alle tvister, der udspringer af en Pakkebefordring underlagt disse Forretningsbetingelser skal afgøres efter dansk ret. Hvis Kunden/Modtager er forbruger sker lovvalget med forbehold for de ufravigelige regler om forbrugerbeskyttelse, der er gældende i den land, hvor Kunden/Modtageren har bopæl. Enhver tvist skal indbringes ved Salling Group' Hvis Kunden/Modtager er forbruger skal tvister afgøres ved Kundens/Modtagerens hjemting.